Търговия.

Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставяне на гъвкави решения и оптимални условия съобразени с индивидуалните потребности на всеки ‌наш клиент.

Снабдяване с електрическа енергия.

В качеството си на лицензиран търговец на електрическа енергия Елнова предоставя услугата по доставка на електроенергия до крайни клиенти, като осигурява на потребителите качествена и надеждна услуга при оптимални ценови условия. Процедурата по прехвърляне на потребител на електрическа енергия към нов доставчик е нормативно регламентирана с установени срокове и изисквания за документация. Елнова осъществява процедурата по прехвърляне безвъзмездно при съгласие от страна на клиента.

Ефективни дългосрочни решения.

Интегрирането на българския електроенергиен пазар в Единния европейски пазар и политиките на ЕС за насърчаване на ВЕИ и ограничаване на производството на електрическа енергия от въглища излагат бизнес и индустриалните потребители на нови рискове:

  • По-високи и по-волатилни борсови цени на електроенергията
  • Непредвидимост на разходите за електроенергия
  • Затруднения в управлението на паричните потоци

За да запазят своята конкурентност в динамично променящият се електроенергиен пазар, потребителите се нуждаят от иновативни решения за управление на тези рискове.

‌Елнова предлага портфолио от дългосрочни икономически-ефективни решения за задоволяване на енергийните нужди, хеджиране на пазарния риск и оптимизиране на разходите за електроенергия на клиентите си спрямо индивидуалния им профил на електропотребление, стратегия за бизнес развитие и принципи за корпоративна социална отговорност.


Renewable energy producers.

The legal requirement for renewable energy producers with installed capacity in excess of 1 MW to sell their electricity on the Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX), exposes producers to new risks and the need for allocating additional human and financial resources for direct participation on the power exchange. Direct participation requires knowledge of, at least, the market, traded instruments and the factors which affect market prices. It also entails registering on the power exchange, paying fixed and variable fees, the provision of collateral, hiring and training new employees, etc.

‌Elnova offers renewable energy producers the possibility to mitigate the risks and avoid the additional costs by selling their electricity on the power exchange on their behalf.

‌In combination with the services we offer as balancing group coordinator, Elnova provides renewable energy producers with a complete solution.

Become our client!